Raštas dėl LR Švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Raštas dėl LR Švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo

2020 m. birželio 30 d. buvo priimtas LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsnių įstatymas Nr. XIII-3268. Pagal šį įstatymą yra sudarytos teisinės prielaidos įtraukčiai švietime, atsisakant nuostatų, kuriomis diskriminuojami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų (negalių, sutrikimų ir kt.), mokymosi sutrikimų ir sunkumų, nepalankios aplinkos veiksnių įtakos ir siekiant kokybiškos įtraukties švietime. Nors šis įstatymas pilnai įsigalioja nuo 2024 m. rugsėjo 1 d., tačiau iki jo įsigaliojimo būtina užtikrinti sąlygas įtraukiam ugdymui, kasmet skiriant papildomų lėšų (kitu atveju pakeitimai bus nepagrįsti realiomis galimybėmis). Tam tikslui 2021 m. buvo numatyta skirti 27,7 mln. Eur, iš jų: 26,3 mln. Eur – siekiant užtikrinti bazines švietimo pagalbos paslaugas mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas; 1,3 mln. Eur – socialinę riziką patiriančių vaikų, kuriems turėtų būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas, įtraukčiai, skiriant papildomų lėšų jų ugdymo reikmėms, pavežėjimui ir nemokamam maitinimui ir 0,1 mln. Eur – užtikrinti švietimo pagalbos centrų veiklą. Asociacija „Tėvai švietimui“ susipažinusi su Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo projektu, pasigedo specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, skirtų minėtų nuostatų įgyvendinimo pasiruošimui 2021 metams.  
Asociacija „Tėvai švietimui“ išsiuntė LR Seimui raštą.

Raštas PDF

Skip to content